اطلاع رسانی در خصوص به روز ترین لیست شرکت های مبارزه با حشرات و جانوران موذی دارای مجوز معتبر

با توجه به اهمیت و جایگاه کنترل حشرات و جانوران موذی در اماکن و مراکز خانگی و مخاطرات بهداشتی ناشی از آن ، به روز ترین لیست شرکت های مبارزه با حشرات و جانوران موذی دارای مجوز معتبر در سایت دانشگاه
علوم پزشکی مشهد به آدرس : 
http://v-health.mums.ac.ir 
 
 بارگذاری شده است . 
لازم به ذکر است به دلیل عدم رعایت موازین بهداشتی و استفاده بی رویه از انواع سموم غیر مجاز توسط برخی از افراد سودجو و بدون مجوز همواره سلامت جامعه و نیروی کار در معرض خطر بوده ، لذا تاکید میشود به منظور حفظ سلامت شاغلین و پرهیز از تبعات قانونی آن جهت کنترل حشرات فقط از شرکت های دارای مجوز معتبر از معاونت بهداشت دانشگاه استفاده شود