مصوبات اولین جلسه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان در سال 1398

الزام متصدیان واحدهای صنفی باغ سرا و تالار و رستوران داران به حمل بهداشتی گرم غذا از محل پخت به باغسرا یا تالار **

الزام متصدیان واحدهای صنفی باغسرا و تالار به استفاده از مواد غذایی دارای مجوز بهداشتی از قبیل دسر وبستنی 

 
 
 شایسته است واحدهای صنفی تحت پوشش در خصوص رعایت موارد ذکر شده اقدامات لازم را انجام دهند .