تمدید آیین نامه بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب

تصویر نامه اداره کل تامین اجتماعی استان خراسان رضوی منضم به بخشنامه سازمان تامین اجتماعی با موضوع تمدید آیین نامه بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب جهت اطلاع و بهره برداری ارسال میگردد .