لزوم ثبت نام واحدهای صنفی در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا

اعضای محترم تحت پوشش اتحادیه 
پیرو نامه دبیر محترم کمیسیون برنامه ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان ، به پیوست فایل آموزشی سامانه جامع انبارها جهت اطلاع و اقدام ارسال میگردد