برگزاری نمایشگاه ازدواج سنت نبوی ۱۱ تا ۱۵ اردیبهشت در محل نمایشگاه بین المللی مشهد