لبتان پر خنده قلبتان از مهر آکنده دولتتان پاینده و نوروزتان فرخنده باد..