آئین نامه ها
دسته بندي
  آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب ( موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی )

۱۳۹۸/۳/۲ :تاريخ
  آیین نامه اجرایی ماده 28 قانون نظام صنفی
تعطیلی موقت واحد های صنفی دارای پروانه کسب

۱۳۹۸/۳/۲ :تاريخ