ضوابط و مقررات استفاده از هلی شات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی

تصویر نامه شماره 1914/3/4/85 مورخ 98/4/3 ریاست محترم اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی در رابطه با لزوم رعایت ضوابط و مقررات استفاده از هلی شات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی جهت اطلاع  رعایت ضوابط مربوطه طی تصویر پیوست ارسال میگردد .  .