آغاز ثبت کلیه درخواست های صدور و تمدید پروانه کسب در پیشخوان مجوزهای دولت

شروع ثبت کلیه تقاضاهای صدور پروانه کسب واستعلامات پیشخوان مجوزهای دولت در سامانه به نشانی www.G4B.ir

طی بخشنامه ای از سوی مرکزاصناف و بازرگانان و دبیرخانه هیات عالی نظارت شروع ثبت کلیه تقاضاهای صدور پروانه کسب واستعلامات پیشخوان مجوزهای دولت در سامانه به نشانی www.G4B.ir ازتاریخ 1398/4/1 اعلام 'گردید. گفتنی است صدور پروانه کسب از طریق سامانه پیشخوان مجوزهای کشور با نام اختصاری (http://www.g4b.ir ) براساس قانون اصلاح مواد ۱و ۶ و ۷ قانون سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اجرایی شده است.
طی بخشنامه ای از سوی مرکزاصناف و بازرگانان و دبیرخانه هیات عالی نظارت شروع ثبت کلیه تقاضاهای صدور پروانه کسب واستعلامات پیشخوان مجوزهای دولت در سامانه به نشانی www.G4B.ir ازتاریخ  1398/4/1 اعلام میگردد.
گفتنی است صدور پروانه کسب از طریق سامانه پیشخوان مجوزهای کشور با نام اختصاری (http://www.g4b.ir ) براساس قانون اصلاح مواد ۱و ۶ و ۷ قانون سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اجرایی شده است و این طرح باهماهنگی اتاق اصناف ایران و ذبیرخانه هیات عالی نظارت به زودی به صورت سراسری در کشور اجرایی خواهد شد.
ثبت درخواست در این سامانه مشابه ثبت درخواست در سامانه ایرانیان اصناف است و در واقع متقاضیان صدور پروانه کسب کماکان می توانند با مراجعه به نشانی اینترنی http://www.g4b.ir با عنوان سامانه پیشخوان مجوزهای کشور نسبت به ثبت درخواست  اقدام کنند.