اجرای بخشنامه مالیاتی

با توجه به بخشنامه شماره 200/98/41  مورخ 98/5/8   

مودیانی که دارای بدهی قطعی شده تا تاریخ 98/7/30  بوده و مطابق مقاد بخشنامه فوق نسبت به پرداخت آن تا پایان سال اقدام ننمایند ،  به موجب ماده 191 قانون   مالیاتهای مستقیم به عنوان مودی خوش حساب تلقی نشده و جرایم آنها در راستای ماده اخیر قابل بخشودگی نخواهد بود . 
 
مراتب جهت استحضار و استفاده حداکثری فعالان اقتصادی از تسهیلات مقرر شده بخشنامه قبلی به ذینفعان اطلاع رسانی می شود .