ممنوعیت به کار گیری افراد زیر 15 سال

قابل توجه اعضای تحت پوشش اتحادیه 
 
پیرو نامه شماره 261025/98  مورخ 98/6/11  رییس محتر مرکز بهداشت شماره سه شهرستان مشهد ،  به کارگیری افراد زیر 15سال طبق ماده 79 قانون کار جمهوری اسلامی ایران ممنوع می باشد .