اطلاعیه برگزاری همایش ملی زن و توسعه گردشگری در مهر ماه سال جاری

عطف به نامه  معاون محترم استانداری و فرمانداری مشهد 
به اطلاع میرساند همایش ملی زن و توسعه گردشگری در تاریخ 25-26-27  مهر ماه سال جاری در شهرستان  
 
کاشمر با محوریت موضوعات زیر برگزار میگردد .
 
* ظرفیت ها و جاذبه های گردشگری مناطق روستایی کاشمر 
* نقش زنان روستایی در توسعه گردشگری جامعه محور 
* گردشگری و توانمند سازی اجتماعی زنان روستایی 
* گردشگری و توانمند سازی زنان روستایی بر پایداری زیست محیطی 
* موفقیت زنان در حوزه گردشگری روستایی و چالش ها و موانع  
  
 پوستر همایش به پیوست ارسال میگردد .